Brainstats-logo

Wettelijke vermeldingen

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet Nr. 2004-575 van 21 Juni 2004 voor het Vertrouwen in de Digitale Economie, genaamd L.C.E.N., vragen we de aandacht van Website gebruikers en bezoekers voor de volgende informatie:

1. Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website en voor de verkoop van aangeboden diensten

De klant bevestigt dat hij/zij meerderjarig en competent is waardoor hij/zij persoonlijk een verbintenis kan aangaan onder deze regelgeving.

Gebruik van de Website veronderstelt volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden die prevaleren boven enige andere versie en de mogelijke voorwaarden van de aankoop van de Klant of de Gebruiker; deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd of aangevuld. Websitegebruikers wordt geadviseerd deze regelmatig te raadplegen.

De Website is in principe 24/7 bereikbaar, met uitzondering van onderbrekingen, al dan niet gepland, voor onderhoud of in geval van overmacht. Indien het onmogelijk is toegang te krijgen tot de dienst stelt de Publisher alles in het werk om toegang tot de dienst te herstellen en zal pogen om de gebruikers de data en de tijdstippen van de interventie vooraf door te geven. De Publisher is niet onderhevig aan enige verplichting en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van onbeschikbaarheid van de dienst.

De Website wordt regelmatig door de Publisher bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen wettelijke mededelingen te allen tijde zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en de Gebruiker stemt hiermee in zonder voorbehoud. De Gebruiker wordt geacht ze te aanvaarden zonder beperking of voorbehoud en ze regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

De Publisher neemt het op zich informatie te verstrekken die zo accuraat mogelijk is. Deze kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en gebreken in de update, zowel door eigen handelen als door derde partnerpartijen die de betreffende informatie leveren. De informatie betreffende de geboden Diensten op de Website wordt ter informatie gegeven, is niet-uitputtend en kan dus evolueren. De informatie is onderhevig aan verandering die zijn doorgevoerd sinds de online introductie.

2. Omschrijving van de geleverde diensten

a) Diensten van algemene en niet professionele aard om een Intelligentie Quotiënt te bepalen middels een geautomatiseerde analyse matrix

De website biedt een recreatieve dienst om het Intelligentie Quotiënt (IQ) te berekenen, gebaseerd op een aantal meerkeuzevragen.

Antwoorden op vragen worden verwerkt via een automatisch proces met een aangewezen analyse matrix die erop is gericht een theoretische Intelligentie Quotiënt te bepalen voor de Gebruiker.

Dientengevolge zijn het door de Website berekende Intelligentie Quotiënt en de interpretaties daarvan slechts indicaties volgende uit de antwoorden en informatie die de Gebruiker heeft gegeven tijdens een beperkte vragenlijst om het theoretische Intelligentie Quotiënt te karakteriseren en te bepalen op een specifiek moment, na te zijn ingedeeld op leeftijd, geslacht en land van de Gebruiker.

Daarom benadrukt de Publisher in het bijzonder het feit dat de aangeboden diensten in geen geval bestaan uit diensten of een therapeutische, psychologische of psychiatrische medische opinie en dat deze lijst niet-uitputtend is. De aangeboden diensten, alleen bedoeld voor recreatieve doeleinden, kunnen op geen enkele manier medisch of professioneel advies vervangen.

b) De test maken

The test is gratis en betaat eruit dat de Gebruiker aantwoord geeft op een aantal niet gepersonaliseerde meerkeuzevragen die zijn bedoeld om automatisch te worden geanalyseerd teneinde een theoretische Intelligentie Quotiënt te bepalen door middel van een geautomatiseerd proces.

Het bepalen van het theoretische Intelligentie Quotiënt vereist, volgend op de laatste vraag van de test, verwerking via een Facebook profiel om de Test te kunnen bevestigen door in te loggen op de Website met de "Facebook Connect" service die wordt weergegeven in het prompt venster.

De analysemotor voor de antwoorden op de vragen heeft toegang nodig tot bepaalde informatie die door de Gebruiker is doorgegeven in zijn/haar Facebookprofiel om zijn/haar Intelligentie Quotiënt te berekenen en om de restultaten te kunnen versturen (inclusief, maar niet enkel leeftijd, geslacht, land en e-mail).

Daarbij zal de gebruiker worden uitgenodigd wel of geen toestemming te geven tot de Websiterechten op zijn/haar Facebook "muur" om zijn/haar theoretische Intelligentie Quotiënt te kunnen ontvangen via een gepersonaliseerd Facebook bericht. De zichtbaarheidsopties van dit bericht op Facebook kunnen worden bepaald door de Gebruiker tijdens de uitnodiging door de Website (zichtbaar voor niemand, alleen zichtbaar voor mij, aleen zichtbaar voor mijn "Facebook vrienden" of zichtbaar voor niemand), of rechtstreeks op de Facebook website.

Als deze stap eenmaal is voltooid, kan de Gebruiker:

  • Toegang krijgen, tegen betaling, tot de Website pagina (Rapport) waar de resultaten van de gedetailleerde analyse zijn gegenereerd en gepost van zijn/haar theoretische Intelligentie Quotiënt.
  • Gratis geïnformeerd worden, op een uitgestelde manier (na een verwerkingsperiode variërend van een paar minuten tot een paar dagen), en alleen als de Gebruiker de Website het recht heeft gegeven om zijn/haar theoretische Intelligentie Quotiënt via een bericht automatisch te posten op zijn/haar Facebook "wall". In dit geval zal de Gebruiker geen toegang hebben tot de gedetailleerde analyse van zijn/haar theoretische Intelligentie Quotiënt.

c) Geïnformeerd worden over de resultaten van het theoretische Intelligentie Quotiënt

Wanneer de test is voltooid door dfe Gebruiker, kan de Gebruiker worden geïnformeerd over de resultaten van het theoretische Intelligentie Quotiënt dat overeenkomt met zijn/haar antwoorden en Facebook profiel.

d) Het rapport kopen van de gedetailleerde analyse en onmiddellijk geïnformeerd worden over het theoretische Intelligentie Quotiënt

De Gebruiker heeft de optie om, na de test te hebben gemaakt en te zijn ingelogd op de Website via de "Facebook Connect" dienst, onmiddellijk toegang te krijgen tot een gedetailleerd analyse Rapport dat bestaat uit de resultaten van zijn/haar theoretische Intelligentie Quotiënt en een door de automatische Test-antwoordverwerkingsmotor geschreven analyse. Het verwerven van deze gedetailleerde analyse vormt een bestelling met een verplichting tot betalen.

Toegang tot het gedetailleerde analyse rapport gebeurd onmiddellijk en automatisch (na een doorverwijzing) meteen na het aankopen van de "Ga naar je rapport" pagina.

De kosten van dit gedetailleerde analyse Rapport wordt getoond op de Site's pagina voor de bestemde verkoop. De tarieven op de Website zullen worden vermeld in Euro's, of wanneer mogelijk in de valuta van de Gebruiker, inclusief alle heffingen.

Het gedetailleerde analyse Rapport is beschikbaar op de Website meteen na betaling voor de Dienst. De Gebruiker kan dit Rapport raadplegen door op de Website in te loggen via zijn/haar Facbook profiel, of door op de link te klikken die hij/zij via e-mail heeft ontvangen.

Het gedetailleerde analyse Rapport blijft tenminste drie maanden beschikbaar na betaling voor de dienst. De Gebruiker kan, indien gewenst, schriftelijk een verlenging verzoeken van deze periode met voorafgaande notificatie van een week. na het bekijken van het verzoek, behoudt de Publisher zich het recht toe een verzoek tot verlenging te accepteren of te weigeren.

3. Toegang tot diensten - betalingstermijnen

Betaling voor producten gebeurd volgens de User's selectie:

  • via creditcard (Visa, Mastercard, American Express, Carte Bleue),
  • via Paypal,
  • via Internet+ box of internet+ Mobiel,
  • via telefoonrekening,
  • of via SMS +.

Het volledige bedrag, dat wordt getoond na de betaalmethode te hebben gekozen, dient te worden vodaan op het moment van Bestellen ongeacht de gekozen betaalmethode.

Toegang tot de diensten door de Gebruiker kunnen betalend zijn, in welk geval de prijs inclusief btw, of de berekenmethode van de prijs indien deze niet van te voren kan worden bepaald, wordt vermeld op de website.

Toegang tot de diensten via sommige van de betaalmethoden die worden vermeld in dit artikel veronderstellen dat de Gebruiker eigenaar is van een telefoonabonnement bij een telefoonprovider of dat hij/zij toestemming heeft van de eigenaar van het genoemde abonnement.

a) Betaling via creditcard

Betaling via creditcard op de Website is veilig dankzij onze partners PayPal, Stripe en Braintree die een encryptieoplossing gebruiken om de tranmissie van bankgegevens en Users' bankkaartgegevens.. De Website heeft geen enkele toegang tot de Users' bankkaartgegevens.

We gebruiken Stripe ook voor analytics en andere zakelijke diensten. Voor deze doeleinden vezamelt Stripe identificatie-informatie over de apparaten die verbinding maken met haar diensten. Stripe gebruikt deze informatie om de diensten die het aan ons levert te kunnen uitvoeren en verbeteren, ook voor de detectie van fraude. Meer informatie en het privacybeleid van Stripe vind je op: https://stripe.com/us/privacy 

De debitering naar de User's de bankkaart zal worden uitgevoerd in euro's, of indien mogelijk in de valuta van de Gebruiker, op het moment dat de bestelling door de service provider wordt aanvaard. Deze aanvaarding maakt het gedetailleerde analyse Rapport onmiddellijk toegankelijk door te gaan naar de betreffende pagina op de Website.

b) Betaling via Internet+ box of Internet+ Mobiel

Deze oplossing is gericht op elke Gebruiker die een abonnement heeft op toegang tot Internet via internettoegangsproviders en/of van compatible telecommunicatie providers, namelijk Bouygues Telecom, Orange, SFR of Free (alleen Box). Na aanvaarding door "dubbel klikken" wordt het bedrag voor de Site's service uitgevoerd door de handeling of het abonnement zalrechtstreeks worden gedebiteerd op de factuur van de User's internettoegangsprovider en of telecommunicatie provider.

c) Betaling via "extra belast telefoongesprek"

De Gebruiker kan de diensten van de Website verkrijgen via een extra belast telefoongesprek. De dienst van de Website via een extra belast telefoongesprek wordt vermeld en belast op de User's factuur die wordt uitgegeven door de telecommunicatie provider.

d) Betaling via "SMS+"

De Gebruiker kan toegang tot de diensten van de Website verkrijgen door een SMS te sturen naar een premium tariefnummer, of door een toegangssleutel te verkrijgen tot de User's dienst door een SMS te sturen naar een premium tariefnummer. Om toegang tot de diensten te krijgen via de SMS+ betaaloplossing dient de Gebruiker een Smartphone te hebben die is verbonden met het Internet. De SMS+ dienst wordt vermeld en belast op de User's factuur die wordt uitgegeven door de telecommunicatieprovider, op voorwaarde dat het een SMS ontvangt met toestemming voor de vermelde dienst.

4. Onmiddellijke voorziening van een duidelijk voordeel en afstand van het recht op herroeping binnen 14 dagen.

In ieder geval is de toegang tot de diensten volledig vanaf de datum van betaling.

In die zin dat deze diensten een onmiddelijk duidelijk voordeel bieden die de Gebruiker onmiddellijk kan gebruiken en/of voor een specifieke tijdsduur en daarom volledig zijn uitgevoerd voordat de herroepingsperiode van 14 dagen is verlopen. Dienovereenkomstig en in toepassing van artikel L. 121-21-8 van de Consumentenwet stemt de Gebruiker in met de onmiddellijke levering va diensten en doet aldus uitdrukkelijk afstand van het recht op herroeping.

5. Claims

In geval van een claim kan de Gebruiker een verzoek rechtstreeks bij de Publisher indienen per e-mail binnen 7 (zeven) dagen na aankoop op straffe van verbeuring. In geval van een aankoop via Paypal of bankkaart en indien de claim is gericht aan de Publisher's klantenservice, zal de Publisher overgaan tot terugbetaling van onkosten van de Gebruiker per poststempel of per cheque, naar gelang de User's keuze. In geval van een andere betaalmethode (Internet+ Box, Internet+ Mobiel, SMS+, extra belast telefoongesprek, tec.) wordt geen terugbetaling toegekend.

Na herziening behoudt de Publisher zich het recht voor de door de klant betaalde prijs geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid

De Publisher geeft geen advies, mening of diagnose van medische of therapeutische aard.

In dit opzicht brengen we in herinnering dat de toegang of de aankoop van de Dienst in geen geval een beroep op een gekwalificeerde gezondheidsspecialist vormt.

De Publisher kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor typefouten of onjuistheden binnen de diensten, of voor eventuele schade als gevolg hiervan. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor zijn/haar apparatuur en het gebruik daarvan en de alleen en enkel de Gebruiker draagt de directe of indirecte kosten voor zijn/haar verbinding met Internet.

De Gebruiker verbindt zich ertoe recente hardware te gebruiken om verbinding te mnaken, zonder virussen en met een up-to-date Browser van de laatste generatie.

De Gebruiker ontslaat de Publisher van verantwoordelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan, direct of indirect, door de aangeboden diensten of het gebruik daarvan. Alleen de Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de aangeboden diensten en de Gebruiker vrijwaart de Publisher uitdrukkelijk van aansprakelijkheid ten opzichte van derde partijen. In ieder geval beperkt de aansprakelijkheid van de Publisher ten opzichgte van de diensten zich tot vergoeding van de aanschafprijs.

7. Hypertekst links en cookies

De Websites bevat enkele hypertekst links naar websites van derde partijen (partners, informatie, enz.). De Publisher kan echter niet de inhoud van de bezochte websites controlleren en is derhalve niet verantwoordelijk hiervoor met betrekking tot het mogelijike risico op illegale inhoud.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat bij het bezoeken van de Website, één of meer cookies automatisch op zijn/haar computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de identiteit van de Gebruiker niet kan worden achterhaald, maar die informatie opslaat met betrekking tot het surfgedrag van een computer op een website, De op deze manier verkregen data is bedoeld om latere navigate op de website te vergemakkelijken, en ook om het aantaql bezoeken te meten. Het weigeren om een cookie te installeren kan resulteren in het geen toegang krijgen tot bepaalde diensten.

8. Ongeldigheid - Overmacht

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden om enigereden niet van toepassing zou worden verklaart, heeft dit geen gevolgen voor de andere bepalingen van de algemene voorwaarden; de niet van toepassing zijnde wordt dan vervangen door een zo vergelijkbaar mogelijke bepaling.

De editor is niet verantwoordelijk voor enige breuk als gevolg van overmacht, inclusief zonder beperking, oorlogssituaties, rellen, opstand, onderbreking van vervoer, een import- of exportprobleem, staking, lock-out, tekort, brand, aarbeving, storm, overstromingen.

9. Toepasbare wet en jurisdictie

Ieder geschil in verband met het gebruik van de Website is onderhevig aan de Franse wet. Ieder geschil in verband met het gebruik van de Website is onderhevig aan de Franse wet.

10. Persoonlijke gegevens

In Frankrijk worden persoonlijke gegevens beschermt door Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, Wet Nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

De Publisher verzemelt geen persoonlijk gegevens op de Website met betrekking tot de gebruiker behalve hetgeen nodig is voor sommige diensten die door de Wenbsite worden aangeboden. De Gebruiker geeft deze informatie in volledige kennis hiervan, in het bijzonder wanneer hij/zij verdergaat met het zelf invoeren hiervan. Het wordt aldus aangegeven aan de Gebruiker dat het de User's verplichting is deze informatie wel of niet aan te leveren.

In overeenstemming met de bepalingen van Artikel 38 en Wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot het gebruik van computers, bestanden en vrijheden, iedere gebruiker heeft recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar op de hen aangaande persoonlijke gegevens. Om dit recht uit te oefenen kun je een verzoek indienen bij de Publisher of een geschreven en ondertekend verzoek, met een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs van de verzoeker, met aangeven van het adres waar het antwoord naar moet worden verzonden.

Geen persnoonlijke informatie waarmee de identiteit van de gebruiker kan worden achterhaald wordt gepubliceerd, geruild, doorgegeven, afgestaan of verkocht aan derden zonder medeweten van de Gebruiker. Alleen in het hypothetische geval van terugkoop van de Website en de daarbij horende rechten naar de Publisher zou het doorgeven van de hiervoor genoemde informatie naar de potentiële koper zijn toegestaan, waarbij deze koper gehouden blijft aan dezelfde bewaarverplichting en wijziging van de gegevens ten opzichte van de Gebruiker van de Website.

De gegevensbestanden worden beschermd door de bepalingen van de Wet van 1 juli 1998 die de Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 over de wettelijke bescherming van gegevensbestanden omzet.

De website

Brainstats
https://brainstats.com/nl/ 

De publisher

De host

Vercel Inc.
340 S Lemon Ave #4133
Walnut, CA 91789
United States
https://vercel.com